MENU

 

Lesen Industri

 1. Syarat Am
  • Lesen tidak boleh dipindah milik.
  • Lesen perlu dipamerkan di tempat yang mudah dilihat.
  • Lesen perusahan industri hanya sah laku sehingga 31 hb. Disember.
  • Setiap lesen yang dikeluarkan boleh dibatalkan pada bila-bila masa jika melanggar mana-mana peruntukkan Undang-Undang Kecil Majlis.
  • Pembaharuan lesen perlu dilakukan sebelum atau pada 28 hb. Februari ,adalah menjadi suatu kesalahan di bawah Akta Kerajaan Tempatan 1976 jika pihak pengurusan enggan berkerjasama dengan kakitangan unit industri dalam pemeriksaan di premis tuan.
 2. Kebersihan
  • Kebersihan bangunan dan kawasan sekeliling premis perlu dijaga setiap masa.